ปุจฉา [๑]

ปุจฉา [๑] มิตรมวลผู้อ่านทุกท่านครับ ท่านมองเห็นมรรควิธีอันจะนำพาสังคมไทยวันนี้ก้าวสู่สันติธรรมวิถีอย่างไรบ้าง? เริ่มเสวนาได้เลยครับ...
คำตอบ