ปุจฉาสมาคม

ปุจฉาจะพาเราก้าวผ่าน รัตติกาลปัญญาประภัสสร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภราดร สร้างเสวนาทรศรัทธา ใบสักกวักมือกัลยาณมิตร สู่ทุ่งชีวิตวิผัสสา เสพสุนทรียธรรมนอกตำรา ณ ปุจฉาสมาคมอาศรมใจ
คำตอบ