จะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร

saipiroon
หนูได้อ่านหัวเรื่องที่อาจารย์ให้อ่านแล้ว เรื่องจะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร หนูคิดว่า ถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วการปฏิรูปการศึกษา ตามบทความของอาจารย์ หรือตามทฤษฎีการปฏิรูปการเรียนรู้อื่นๆ ดีค่ะ แต่การที่จะปฏิบัติคงต้องใช้เวลามาก ที่จะปรับปรุงระบบการเรียนรู้ใหม่ โดยเฉพาะปัจจัยป้อนเข้า ได้แก่ บุคลากร การบริหารจัดการ งบประมาณ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ถ้าไม่สัมพันธ์กันหรือมีไม่เพียงพอคงยากที่จะทำได้ และทุกฝ่ายก็ต้อง ช่วยเหลือและมีความพร้อมที่ทำ แต่ถ้ามีความพร้อมทุกด้าน แต่ด้านกระบวนการยังไม่ดีพอ ครูพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ผู้เรียนไม่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง จะต้องทำอย่างไรคะ
คำตอบ

ตอบ  สายพิรุณศิษย์รัก

ในเชิงหลักการ ทฤษฎีเป็นหลักคิด ที่ผู้ปฏิบัติพิจารณา ไตร่ตรองนำไป

ดำเนินการ  ทุกๆหลักการและทฤษฎีมิได้เขียนขึ้นมาลอย ๆ หากแต่ได้

ทดลองใช้จนพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง  ดังนั้น  นักวิชาการที่ดีจึงต้อง

เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีและนำไป่การปฏิบัติ ดังเช่นศิษย์กล่าว 

เยี่ยมมาก ขอให้ศึกษาค้นคว้า ด้วยใจใฝ่รู้ ครูจะดีใจมาก