ขออนุญาตใช้เครื่องมือวัดผลประเมินความรู้ผู้ป่วยโรคDM

นางสาวจิรวรรณ แสงรัศมี
เรียนอาจารย์ ที่เคารพ ด้วยดิฉัน นางสาวจิรวรรณ แสงรัศมี เภสัชกร โรงพยาบาลตรอนได้ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพจัดทำโครงการเพื่อสุขภาวะที่ดีในผู้ป่วยDMกลุ่มเสี่ยงที่มีค่า FBS มากกว่าหรือเท่ากับ 180 mg%ติดต่อกันอย่างน้อย2 ครั้งโดยมีนางปภาดา ชมภูนิตย์ ได้เสนอเครื่องมือของอาจารย์ และได้แจ้งว่าขออนุญาตอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หนูมีคำถามเกี่ยวกับการแปลผลไม่รู้ว่าจะคิดเป็นร้อยละหรือมีเกณฑ์อย่างไร จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาตและตอบกลับการสรุปผลคะแนนว่าใช้เกณฑ์อย่างไร ขอบคุณค๋ะ ภ.ญ.จิรวรรณ แสงรัศมี
คำตอบ