บ้านโคกสูง

โรงเรียนบ้านโคกสูงมีครูกี่คน รงเรียนบ้านโคกสูงมีนักเรียนกี่คน
คำตอบ

มีครู18 คน

นักเรียน 350 คน

จุดเด่น เก่งด้านกีฬา  จุดด้อยขาดคุณธรรม

เก่งแต่กีฬาจะไปทำมาหากินอะไร คุณธรรมก็ไม่มี แล้วครูทำไมไม่สอนคุณธรรมจริยธรรม หรือเป็นเพราะว่าครูเองนั่นแหละขาดคุณธรรม จึงไม่กล้าสอนเด็ก เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้ มีแต่ความรู้แต่ขาดคุณธรรม