ความคิดเห็นเกี่ยวกกับบทความ เรื่องจะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร

นางสาวนัยนา สีกันโท สควค.12
จากบทความ เรื่องจะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร หนูคิดว่าการจัดการศึกษาที่ดีและได้ผลจริงควรจะมีการจัดให้ระบบ และระบบจะต้องมีความชัดเจนแน่นอนซึ่งในปัจจุบันนี้สถานศึกษาส่วนยังมีการจัดระบบที่ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่ ซึ่งจะมีผลทำให้ระบบการศึกษามีความซับซ้อนมากเกินไป ระบบการจัดการเรียนรู้เป็นระบบที่ดีค่ะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการงานของผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอีกทีว่าจัดระบบเป็นหรือไม่ การจัดระบบการเรียนจะจัดได้อย่างไรนั้นหนูเห็นด้วยกับโรงเรียนสันทรายค่ะ ก็คือ ขั้นตอนเป็นไปตามระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนสันทรายแต่ควรจะเพิ่มให้มีการทดลองใช้แผนนั้นก่อนก่อนที่จะมีการนำไปใช้จริงซึ่งจะทำให้ได้ผลที่สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ในแต่ละขั้นตอนก่อนการนำไปใช้ซึ่งจะทำให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือมากขึ้น
คำตอบ

เคยเห็นระบบการเรียนรู้ที่ชัดเจนและนำไปสู่การปฏบัติได้ผลหรือไม่

ถ้ามีควรยกตัวอย่างประกอบเพื่อการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะเป็นการดี

ยิ่ง แต่ระบบทุกๆระบบจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักและแสดง

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงแบบมีทิศทาง  ครูดีใจที่ศิษย์เอาใจใส่ต่อการ

เรียนรู้และเข้ามาแลกเปลี่ยนในBlog นี้