ครูดีที่สังคมต้องการ

นางสาวเกษร ศรีมาลัยรักษ์
ในปัจจุบันเราจะพบเกี่ยวกับปัญหาของครูมากมาย จะมีทั้งด้านดีและด้านลบ แต่ที่สำคัญก็คือคำว่า ครู นั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเป็นผู้ที่ให้ความรู้รวมทั้งเป็นตัวแบบให้กับผู้เรียน เป็นคนที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทนและความรักในสาขานั้นๆ จริง จึงจะสามารถเห็นคุณค่าในความเป็นครู ในอนาคตข้างหน้าก็อยากจะเห็นครูรุ่นใหม่เป็นครูทีมีคุณภาพ มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีความรู้อย่างแท้จริง ที่จะสามารถช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปได้ แต่เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยพัฒนาครูเหล่านี้ได้คะ หนูไม่ทราบว่าอาจารย์จะให้เขียนเรียงความที่ไหนค่ะ
คำตอบ

เขียนแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระและเป็นตัวของตัวเองนั่นล่ะ

บัณฑิตพึงขวนขวาย

ทุกวันนี้  มีแต่คนคอย คัดลอกความคิดของคนอื่น

วิชาการจึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  เยี่ยมมากครูขอชื่นชมนะจ๊ะ