เคล็ดลับการสอน

สควค รุ่นที่ 12
เทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กที่เรียนกับเราสนใจในเนื้อหาที่สอน จะได้นำเทคนิคดีๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ
คำตอบ

เทคนิคการสอนมีมากมาย  ในอดีตการสอนและการเรียนการสอน

เป็นบทบาทของครูในการจัดกิจกรรม ดังนั้นครูจึงขวนขวายหาเทคนิค

วิธีการต่างๆ ที่จะเร้าความสนใจเด็ก ไม่ให้เด็กเบื่อหน่ายและเกิดความ

กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม  เทคนิคของครูจึงประกอบด้วย เทคนิค

การตั้งคำถาม การนำเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการเรียนการสอนการ

เสริมกำลังใจ การเล่านิทาน การสอนเพลงและเกม ฯลฯ  ซึ่งสอด

คล้องกับการสอนในอดีต

แต่ปัจจุบันบทบาทของครูเปลี่ยนไป ครูเป็นผู้ประสานการจัดกิจกรรม

จัดสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ทดลอง

จริง สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง เทคนิคต่างๆเป็นไปตามลักษณะของ

การเรียนรู้ ที่ครูควรสนใจและศึกษาเช่น การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความ

รู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้จากกลุ่ม จากแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  เป็นต้น แต่เทคนิคการสอนของครูก็ยังสามารถนำไปใช้

ได้ทุกเมื่อถ้าครูคนนั้นมีทักษะและและเทคนิคการสอน

ขอบใจที่แวะเข้ามาเยี่ยม Blog ของครูและสนใจในวิชาชีพครู