สุขภาพ กับ คุณภาพชีวิต

สุทธิรา หาญยุทธ
อาจารญ์กัมคือ อยากจะทราบว่า วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ และสำหรับคำว่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตมีความหมายที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน
คำตอบ