เอกสารประกอบการเรียนการสอน กับชุดการเรียนการสอน

อาจารย์ชุติมา mail มาถาม ว่า อาจารย์คะ อยากทราบเอกสารประกอบการเรียนการสอนกับชุดการสอนแบบบรรยาย(ครูใช้สอนนักเรียนกลุ่มใหญ่)มีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
คำตอบ

สวัสดีค่ะ

ชุดการเรียนการสอน กับเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีความแตกต่างกันบ้าง 

 ชุดการเรียนการสอน น่าจะมาจากชุดการสอน ซึ่งมีลักษณะเป็นสื่อประสม คือมีสื่อหลายอย่างใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียน ชุดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ไม่ค่อยเห็นใช้กัน การสอนแบบบรรยาย น่า มีครูพูดตามสื่อ วิธีบรรยาย อย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมที่จะใช้สอนนักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ได้ดี เพราะการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดที่สมอง ผ่าน การฟัง ดู สัมผัส การฟังอย่างเดียวรับได้เพียง 11 % เอกสารประกอบการเรียนการสอน ค่อนข้างไม่มีรูปแบบ มีลักษณะเป็นสื่อเอกสาร อาจจะเป็นสื่อให้ความรู้ แบบฝึก สถานการณ์ ใบงาน ตัวอย่างก็ได้ ก.ค.ศ. กำหนดให้เอกสารประกอบการสอนเป็นผลงานทางวิชาการแบบหนึ่ง แต่ต้องผลิต และใช้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ พัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ สรุปว่าจะเลือกใช้สื่ออะไร ต้องออกแบบการเรียนการสอนก่อน โดย กำหนดจุดประสงคฺการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ภาระงาน การประเมินผล และกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วค่อยเลือกทำสื่อ ให้สอดคล้อง ที่นี้จะจัดเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือชุดการเรียนการสอนก็แล้วแต่สื่อที่ผลิต

หวังว่าจะได้คำตอบนะคะ วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

อาจารย์ค่ะอยากรู้ความหมายของชุดเอกสารประกอบการสอน

-ประโยชน์และคุณค่าของชุดเอกสารประกอบการสอน

-ประเภทและส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

สวัสดีค่ะ คุณวริศรา

ชุดเอกสารประกอบการสอน ก็น่าจะเป็นเอกสารประกอบการสอน ที่แบ่งเป็นส่วน ๆ มีหลายชุด

ถ้าจัดทำอย่างดี พัฒนานักเรียนได้ก็มีประโยชน์ต่อนักเรียน

การทำให้มีคุณค่า

น่าจะ ใช้สอนได้ดี มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามหลักการผลิตสื่อ

เอกสารประกอบการสอน เท่าที่ทราบไม่ได้กำหนด ประเภท และส่วนประกอบ

แต่ชุดการสอน ชุดฝึกอบรมมีหลักการทฤษฎี

ความจริงไม่มีรูปแบบ ก็น่าจะมีเสน่ห์ ที่เราสามารถกำหนดรูปแบบได้เอง

เช่น อาจเป็นชุดการสอน ชุดการเรียนรู้ บทเรียนแบบหน่วย โมดูล ชุดสื่อประสม ชุดฝึกทักษะ บทเรียนโปรแกรม

ขอให้เลือกได้ถูกต้องนะคะ

ครูแป๋ม

ขอบคุณค่ะท่านศน.สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

ข้อความที่ท่าน ศน.อธิบายมีประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่รู้เป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์คะ ขอถามอาจารย์เกี่ยวกับส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

สวัสดีค่ะ อาจารย์กรกนก

ส่วนประกอบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้เอกสาร (เช่น เพื่อให้ความรู้ เพื่อเสริมความรู้ เพื่อฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะ ) เนื้อหาของเอกสาร การประเมินผล

ส่วนประกอบจึงไม่แน่นอนตายตัว

แต่ก็ต้องมีส่วนประกอบสำคัญของหนังสือ เช่น ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา อ้างอิง

ขอบคุณที่ถามค่ะ

ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้คำตอบ จะพยายามศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

ท่านศน.ที่น่ารัก

ดิฉันอยากได้หนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อใช้ทำงานวิจัย แต่ไม่ทราบจะค้นหาได้จากที่ไหน ในเขตที่ดิฉันอยู่ไม่มีเลยค่ะ สำรวจแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ครูต่างเขต

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

สวัสดีค่ะ คุณครูต่างเขต

ลองค้นหาจาก google.com ก็ได้หลากหลายทั้งทฤษฎี ทั้งตัวอย่าง งานวิจัย

ลองเลือกดูนะคะ

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

Google การค้นหาขั้นสูง

การตั้งค่า

ค้นหา: เว็บ หน้าที่เป็นภาษาไทย เว็บจากประเทศไทย

เว็บ ผลการค้นหา1-10จากประมาณ1,910,000สำหรับชุดการเรียนการสอน (0.20 วินาที)

ผลการค้นหา[DOC] ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML

เอกสารฉบับนี้ เป็นเอกสารชุดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษา รหัสวิชา พ43101 เรื่อง กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท ...

www.samakkhi.ac.th/book1.doc - ใกล้เคียง[DOC] ชุดการสอนที่ 2

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - ดูในรูปแบบ HTML

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามบัตรคำสั่ง ในชุดการสอนที่ 2 อย่าง ... ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำชุดการสอน (ทำลงในชุดแบบบันทึกกิจกรรม ที่ครูแจก) ...

www.samakkhi.ac.th/book2.doc - ใกล้เคียงshusri promjuntra - สื่อนวัตกรรม - ชุดการเรียนการสอน

17 เม.ย. 2009 ... เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ วิชา ว 42102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 ...

gotoknow.org/blog/shusri/199733 - แคช - ใกล้เคียงรายงานการใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องสมบัติของจำนวนนับ ของนักเรียน ...

17 ก.ย. 2008 ... ชุดการเรียนการสอน เป็นสื่อที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล ...

www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=1283... - แคช - ใกล้เคียง[PDF] มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - ดูในรูปแบบ HTML

เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับประเภทของชุดการเรียนการสอนและการใชสื่อประสม. 4. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศูนยการเรียน ...

edu.chandra.ac.th/...1.../Teaching_Learning_Modules%20.pdf - ใกล้เคียงPissamai Bhubhanil - การผลิตและพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การ ...

การผลิตและพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การประดิษฐ์งานถักจากโครเชต์และแฮร์พิน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ...

researchers.in.th/blog/pissamai - แคช - ใกล้เคียงชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน

แผนการสอนประกอบชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง บ้านใกล้เรือนเคียง เวลา 14 ชั่วโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

piruch.files.wordpress.com/ - ใกล้เคียงคู่มือและแผนการสอนหลักสูตรขยายประสบการณ์

ตัวอย่างหัวข้อชุดการเรียนการสอน. ชุดการเรียนการสอนที่ 1 พบพิธีกร คู่มือพิธีกรและผลงานของนักเรียน ชุดการเรียนการสอนที่ 2 ยุวมัคคุเทศก์ การสร้างเอกสารนำเที่ยว ...

www.onec.go.th/publication/plan_thaisp/sa_pthaisp.html - แคช - ใกล้เคียงชุดการสอน - เทคโนโลยีการศึกษา

1) ชุดการสอนประกอบการบรรยายของครู ชุดการสอนประเภทนี้บทบาทหลักจะอยู่ที่ผู้สอน ในการที่จะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ในชุดการสอน ...

www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page10006.asp - แคช - ใกล้เคียงชุดการเรียนการสอน Best Friends

ชุดการเรียนการสอน Best Friends มีการออกแบบการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีการทบทวนประเมินความรู้และทักษะที่เรียนมาเป็นระยะๆ ...

www.praphansarn.com/new/c_other/banneren.asp - แคช - ใกล้เคียงการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ: ชุดการเรียนการสอน การ เรียน การ สอน ชุด การ สอน คณิตศาสตร์ ตัวอย่าง ชุด การ สอน ชุด การ สอน วิทยาศาสตร์

วิธี การ สกรีน เสื้อ วิธี การ ซ่อมแซม เสื้อผ้า วิธี การ เขียน โปรแกรม ชุด การ สอน แบบ ศูนย์ การ เรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป

ผมต้องการเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(บทที่2) ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับ กรุณาด้วย

จะไม่มาอ่านอีกเรย

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียนคุณ ศรัณย์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หาได้จาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ มิตรใกล้บ้านคือมหาวิทยาลัยราชภัฏค่ะ ไปใช้ได้เลย

เปิดเว็บไซด์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีสรุป บทคัดย่อ ให้ดาวน์โหลด

เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://thesis.stks.or.th/

พิมพ์คำค้น เอกสารประกอบการสอน

เวลา ทุกปี

ไม่จำเป็นต้องชื่อเรื่องตรงกันเป๊ะ อาจเป็นเอกสารประกอบ

การสอน ระดับชั้นอื่น วิชาอื่นๆ ก็ได้

บางเล่มเพื่อศึกษาเนื้อหา บางเรื่องเพื่อศึกษาผล บางเรื่องศึกษากระบวนการ

อาจารย์คะ มีข้อข้องใจสงสัยอยากรู้ค่ะ

1. คำว่า เอกสารประกอบการเรียนกับเอกสารประกอบการสอนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ถกเถียงกับเพื่อนครูก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ค้นข้อมูลก็ดูคล้ายๆ เลยไม่แน่ใจ

2. ถ้านำเอกสารไปให้นักเรียนกลุ่มอ่อนเรียนซ่อมเสริม ควรจะใช้หัวข้อว่าอย่างไรในการตั้งชื่อหัวข้อวิจัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียนอาจารย์กฤษณา

1 เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนเป็นผู้ใช้ เช่น แบบฝึกหัด บทเรียนสำเร็จรูป

ส่วนเอกสารประกอบการสอน ครูผู้สอนเป็นผู้ใช้ เช่น แผนการสอน แบบฝึกหัดที่มีเฉลย

2. รายงานการใช้...(สื่อ)..........เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน วิชา....ชั้น.........

การศึกษาผลการซ่อมเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง.......รายวิชา....ชั้น..........

สิ่งที่นำมาใช้ควรเป็นสื่อที่มีคุณภาพ /ใช้กระบวนการเรียนรู้วิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ธรรมชาตินักเรียน

ดิฉันจะส่งผลงานคศ.3 มีนา53คะ สาระงานประดิษฐ์ ป.4 เรื่องการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

- ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดี

-ใช้นวัตกรรมอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด ที่จะสามารถทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ขอรายละเอียดนวัตกรรมด้วยนะคะ ดิฉันพยายามหาข้อมูลจนเครียดแล้ว ปรึกษาใครก็ไม่ชัดเจน เพราะส่วนใหญ่เขาใบงานภาษาไทย คณิตศาสตร์

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณการเกด

ข้อเสนอแนะ นะคะ... เสนอแนะ

ควรเป็นเอกสารประกอบการสอน หรือคู่มือครู เพื่อให้ครูคนอื่นนำไปใช้สอน

โครงสร้าง

-ความรู้สำหรับครู เช่น หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด ออกแบบ สาระท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-แผนหลัก กรอบโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน

-แผนการสอน เฉพาะเรื่องที่เสนอ

-ใบความรู้ ใบงาน

-เครื่องมือวัดผล แบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน rubric

และรายงานผลการหาคุณภาพ ใช้สอนนักเรียน และเผยแพร่

สวัสดีค่ะ เข้ามาอ่านโดยบังเอิญ ได้รับความรู้ดีมาก ตอบได้ชัดเจนจังค่ะ มีเรื่องจะรบกวนคือ จะส่งผลงาน คศ.3 วิชาสังคมฯ ม.3 มีนาฯ 53 สับสนมากค่ะ จะเลือกทำสื่อประเภทไหนดี สนใจ2 ประเด็น คือ สาระฯประวัติศาสตร์ กับ การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการเรียน ควรเลือกทำเป็นเอกสารหรือ สื่อคอมพิวเตอร์หรือวิธีการสอนดีคะ กรุณาแนะนำด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

คือว่าตั้งใจจะส่งชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์นะค่ะแต่ยังงงระหว่างชุดกิจกรรมกับศูนย์การเรียนไม่ทราบว่าเหมือนกันมั๊ยคะใช่เป็นสื่อกับเป็นวิธีการรึเปล่า..งงค่ะไม่เข้าใจ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียนคุณ วราพร

จะทำสื่อประเภทไหนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ ต้องการให้เกิดอะไรกับนักเรียน: ความรู้ ทักษะ เจตคติ

แล้วค่อยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จะให้นักเรียนได้ประสบการณ์อะไร โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อ

สาระประวัติศาสตร์ ไม่ควรเพียงให้นักเรียนได้ความรู้ ควรได้ทักษะทางสังคม ความตระหนักในคุณค่า แบบอย่าง ความรักชาติ ภาคภูมิใจ

การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้

ขอบคุณที่ชมนะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณครูอุทัย ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ กับชุดกิจกรรมกับศูนย์การเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมทั้งหลายที่คุณครูออกแบบให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เช่นการสังเกต สืบเสาะหาความรู้ การทดลอง การปฏิบัติโครงงาน รวมทั้งกิจกรรมการวัดและประเมินผล ใช้สอนในห้องเรียน โดยครู กิจกรรมศูนย์การเรียนโดยปกติ เป็นกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนศึกษาได้ด้วยตนเองเป็นกลุ่ม มีคำแนะนำ ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบ แต่ละศูนย์อาจมีเนื้อหาแตกต่างกันนักเรียนเวียนกันไปศึกษาตามศูนย์ที่กำหนด

วิชาวิทยาศาสตร์ ควรจะเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ ศึกษาของจริง ปฏิบัติ ทดลอง

มีคำถามค่ะ

อยากทราบว่า ในเอกสารประกอบการเรียนควรประกอบด้วยอะไรบ้างคะ ได้นำตัวนวัตกรรมกรรม(เอกสารประกอบการเรียน)ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่าน เขาบอกว่า มันทำไมมีข้อสอบก่อน-หลังเรียน ทำไมมีแบบฝึกหัด มีเฉลยแบบฝึกหัด และอื่นๆ อีกอย่ในเอกสารประกอบการเรียน เลยทำให้ไม่มั่นใจว่า จริงๆแล้ว ในเอกสารประกอบการเรียนมันควรมีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ มีรูปแบบตายตัวหรืออย่างไรก็ได้ อยากได้ความชัดเจนตรงนี้ค่ะ กรุณาให้ความกระจ่างด้วยนะคะ และอาจารย์พอจะมีตัวอย่างบทที่ 3-5 ของงานวิจัยที่เป็นเรื่องเอกสารประกอบการเรียนบ้างไหมคะ ขอชื่อเว็ปไซต์ หรือผู้เขียนก็ได้ค่ะ

เข้าไปหลายมหาวิทยาลัยแล้วยังไม่พบวิทยานิพนธ์ที่ว่าเลยค่ะ พบแต่เอกสารประกอบการสอน ไม่ทราบว่าจะใช้อ้างอิงแทนกันได้หรือไม่

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณกฤษณา ถ้าอ่านจากถามตอบข้างบนก็จะทราบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน ไม่มีโครงสร้าง รูปแบบ แน่นอน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้ เอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนใช้ จึงไม่ควรมีเฉลยแบบฝึกหัด (กลัวนักเรียนจะใช้วิธีลัด) ถ้าเป็นเอกสารประกอบการสอน สำหรับครูใช้ก็มีเฉลยได้เพราะครูจะได้ใช้ตรวจผลงานนักเรียน เอกสารประกอบการเรียนที่เป็นวิทยานิพนธ์ คงจะหายากเพราะวิทยานิพนธ์เป้าหมายคนละอย่างกับการทำผลงานทางวิชาการ เขาอาจจะใช้ชื่อสื่อ นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีรูปแบบโครงสร้างชัดเจน เช่น ชุดฝึก บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนโปรแกรม ศูนย์การเรียนรู้ ชุดการสอน ลองหาสื่อพวกนี้มาอ้างอิงน่าจะใกล้เคียงกว่าเอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการสอนน่าจะใกล้เคียงกับ คู่มือครูสวัสดีค่ะ

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่ให้ความกระจ่าง วันหลังจะเมลล์มารบกวนใหม่นะคะ

อาจารย์คะถ้หนูยากได้งานวิจัยที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยกับวิชาเคมี  เพราะหนูทำผลงานไปแล้วปรากฏว่าผลงานหนู้ได้ปรับปรุงแล้วกรรมการประเมินให้เพิ่มงานวิจัยในบทที่  2  แต่หนูไม่มีเวลาไปค้นที่มหาลัยหนูจะหาได้ที่ไหนอาจารย์จะกรุณาส่งเมลมาให้หนูได้ไหมคะ  ถ้ากรุณาหนูจะขอบคุณมากคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณอรพิน

ค้นจาก google ก็มีมากมาย

ใช้คำค้นดังนี้

งานวิจัยเอกสารประกอบการสอน

เอกสาร ประกอบ การ เรียน การ สอน

แบบ ประเมิน เอกสาร ประกอบ การ สอน

เอกสาร ประกอบ การ สอน ภาษา อังกฤษ

การ พัฒนา เอกสาร ประกอบ การ สอน

รายงาน การ ใช้ เอกสาร ประกอบ การ สอน

เอกสาร ประกอบ การ สอน ภาษา ไทย

บทคัดย่อ เอกสาร ประกอบ การ สอน

การ เขียน เอกสาร ประกอบ การ สอน

ลองเปิดดูนะคะ

หนูขอบคุณมากนะคะ  ที่ให้ความกระจ่าง  ท่าอาจารย์ให้คำตอบทุกคนที่ถามได้ดีมากคะ  ทำให้คำถามและคำตอบเป็นความรู้กับทุกๆคนที่กำลังทำผลงานได้ดี  ถ้ามีปัญหาอะไรหนูจะถาม่ท่านอาจารย์อีกได้ไหมคะ  บางครั้งหนูก็อยากได้ความรู้อื่นๆ  อีก  เมล์ของหนู  [email protected]

อาจารย์ครับ ผมส่งนวัตกรรม บทเรียนสำเร็จรูป สาระ สุขศึกษา ม.3 เรื่อง ชีวิตและครอบครัวผู้ตรวจมีคอมเมนท์ให้อ้างอิงเรื่องรูปภาพ โดยบอกว่า "รูปภาพถ้ามีที่มาต้องอ้างอิง" อยากเรียนถามอาจารย์ว่า รุปภาพชนิดไหนต้องอ้างอิงบ้าง และเขียนอ้างอิงไว้ที่ไหน อย่างไรครับ

อาจารย์คะถ้หนูยากได้งานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เพราะหนูทำผลงานไปแล้วปรากฏว่าผลงานหนู้ได้ปรับปรุงแล้วกรรมการประเมินให้เพิ่มงานวิจัยในบทที่ 2 มีวิจัยอะไรบ้างคะที่ใกล้เคียงกับแบบฝึกเพราะส่วนใหญ่วิทยาศาสตร์จะมีเกี่ยวกับวิจัยด้านทดลอง

สวัสดีค่ะอาจารย์คะเพิ่งมีโอกาสได้เจอเวปนี้ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้กับหลาย ๆ คน ดิฉันขอรบกวนถามอาจารย์หน่อยนะคะ ว่า ถ้าเราทำเอกสารประกอบการสอน(สำหรับครู)และเอกสารประกอบการเรียน(สำหรับนักเรียน) แล้วเวลาจะส่งผลงานควรเลือกตัวไหนส่งคะ....ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณชาลี การอ้างอิงรูปภาพที่นำมาใช้จากที่อื่น ซึ่งเป็นภาพที่นำมาจากหนังสืออื่น เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเรานำมาจากหนังสือเล่มใด แสดงถึงการศึกษาค้นคว้า การให้เกียรติเจ้าของผลงาน และบอกแหล่งข้อมูลทำให้น่าเชื่อถือ ผู้อ่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งที่อ้างอิง ให้เขียน คำว่า ที่มา : (เช่น มีชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีพ.ศ. ที่แต่ง หน้าที่อ้างอิง) รูปแบบเชิงอรรถ หรือเขียนอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (ชื่อผู้แต่ง พ.ศ. เลขหน้า) เช่นตัวอย่างการอ้างอิงภาพ ในเอกสารข้างล่าง หน้า 18, 20 และเขียนอ้างอิงไวที่บรรณานุกรมด้วย ในหน้า 39 http://gotoknow.org/blog/wattana44/237375 เรียน คุณ สุพร ศรีสว่าง งานวิจัยใกล้เคียงกับแบบฝึกเสริมทักษะ เช่น แบบฝึกเสริมทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นต่าง ๆ ชุดฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และชุดฝึกทักษะ วิชาอื่น ๆ สื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ เรียนคุณราชาวดี จะส่งผลงานทางวิชาการ ส่งได้ทั้งเอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบการเรียน ขอให้สมเหตุผล มีรูปแบบที่ถูกต้อง ตรงตามงานในหน้าที่ ขอบคุณที่ชมนะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียนคุณราชาวดี

จะส่งเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารประกอบการเรียนก็ได้ ให้มีเหตุผล รูปแบบถูกต้อง เนื้อหาสมบูรณ์

ขอบคุณที่ชมนะคะ

วีระยุทธิ์ ป๋อง คำโพธิ์

ขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้เป็นสมาชิก

yasiri

ก่อนอื่นขอขอบคุณที่รับผมเข้าสมาชิก ผมกำลังทำผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน ไม่มีความรู้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงอยากขอความกรุณาท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านช่วยแนะแนวด้วยครับ จะเป็นพระคุณแก่ผู้ไม่รู้อย่างสูงครับ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณ yasiri

อ่าน เว็บบอร์ด นี้ หน้า 1 จะได้รายละเอียดการค้นคว้าจาก อินเตอร์เน็ต ค่ะ

ลองดูนะคะ

ต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้ผลงานทางวิชาการมาเป็นอ้างถึงในบทที่ 2 ได้หรือไม่ เพราะไม่ค่อยมีนักศึกษาทำวิทยานิพนธ์

เกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน ที่มีอยู่กรรมการท่านว่าเก่าเกินไป (ประมาณ พ.ศ.2539)

และถ้าใช้ได้จะต้องเขียนบรรณานุกรมว่าอย่างไร ได้ปรับปรุงผลงาน 6 เดือน กำลังกลุ้มใจกับการหาบทที่ 2 มาก

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า

เรียนอาจารย์วัฒนา

ต้องการงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนเพื่อมาอ้างอิงในอภิปรายผล(บทที่ 5) พยายามหาในห้องสมุดแล้วแต่ยังหาไม่ได้ อยากได้คำชี้แนะจากอาจารย์ ขอบพระคุณมากค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณkunna และ คุณ wanpen กรุณาอ่านความคิดเห็นที่ 25 นะคะ (วิธีสืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต) 

กำลังจะส่งผลงาน มีนา 53 เช่นกัน หางานวิจัยมาอ้างอิงน้อยมากคะ ได้แค่ ของสุโขทัยธรรมาธิราชมาแค่คนเดียว อื่น ๆ มีแนะนำอีกมั๊ยคะ ขอความอนุเคราะห์ด้วยคะ ขอบคุณมาก

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียนคุณพวงแก้ว

ลองอ่านความคิดเห็น ที่ 1-38 ก็จะได้แนวทางสืบค้น จาก google เวบวิทยานิพนธ์ ไทย

เปิดเว็บไซด์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีสรุป บทคัดย่อ ให้ดาวน์โหลด

เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย http://thesis.stks.or.th/

พิมพ์คำค้น เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรียน ชุดการเรียน ชุดการสอน

เวลา ทุกปี

ไม่จำเป็นต้องชื่อเรื่องตรงกันเป๊ะ อาจเป็นเอกสารประกอบ

การสอน ระดับชั้นอื่น วิชาอื่นๆ ก็ได้

บางเล่มเพื่อศึกษาเนื้อหา บางเรื่องเพื่อศึกษาผล บางเรื่องศึกษากระบวนการ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

ท่านที่สนใจผลงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ มีอีกเว็บไซด์ค่ะ

http://www.thaiedresearch.org/thaied/?q=thaied_results

สืบค้นโดยพิมพ์คำ เอกสารประกอบการสอน ในช่อง ค้นหา

สงสัยจังเลยว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอนทำเล่มเดียวแล้วแบ่งเป็นบทๆ หลายๆ บท หรือว่าทำเป็นเล่มๆ หลายๆ เล่มถึงจะถูกต้องครับ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน ท่านที่ถามมา การอ้างอิงในรายงานการวิจัย หรือรายงานการพัฒนานวัตกรรม ใช้วิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยของหน่วยงาน ผลงานทางวิชาการ ก็ได้ค่ะ บทที่ 2 เป็นการเรียบเรียงผลจากการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปวิจัย และได้ผลการวิจัยจากที่อื่นมาใช้อภิปรายผลว่าเหมือนหรือต่างจากที่เราทำวิจัย

ตอบคุณครูเทศบาล เอกสารประกอบการเรียนการสอน จะทำเป็นเล่มเดียวหลายบท หรือ หลายเล่มก็ได้แล้วแต่ความสะดวกในการใช้ ปกติคุณครูจะแยกเล่มเพราะสะดวกในการให้นักเรียนใช้ แต่พอส่งเป็นผลงานทางวิชาการก็จะรวมเล่มเพื่อให้สะดวกต่อกรรมการในการอ่าน

 

เรียนอาจารย์วัฒนา

ส่งผลงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สาระประวัติศาสตร์ ตกไปแล้วค่ะ สอบเยียวยาผ่านแล้วกำลังจะส่ง แก้ไขผลงานอยู่ค่ะ เรียนสอบถามว่า

1. ยังไม่แน่ใจว่าควรจะทำเป็นชุดการสอน หรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน ถ้าเป็นเอกสาร ต้องมีคู่มือการใช้เอกสารหรือเปล่าค่ะหรือแผนการจัดการเรียนรู้ เค้าเรียกอย่างไรค่ะ

2. เดิมชุดการสอนมี7หน่วย ถ้าปรับเป็นเอกสารก็ควร 7หน่วย แยกเป็นเล่มหรือรวมเล่มเพราะหากรวมเล่มจะโต เนื้อหามากค่ะ

3. ถ้าเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน แต่ยังคงใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ แล้วชื่อนวัตกรรมควรเป็นอย่างไรค่ะ

4. แล้วในรายงานวิจัยยังคงใส่เรื่องของการสอนแบบร่วมมือหรือไม่ค่ะ

สอบถามมาเยอะ เพราะใกล้จะส่งแล้ว(เม.ย.) ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะ รอคอยผู้ให้ความกระจ่างอยู่ค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณขวัญจิต

1. ชื่อเรื่องเดิมน่าจะดูดีแล้วนะคะ สื่อตรงต่อเนื้อหาที่เป็นกิจกรรม และเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ

คู่มือการใช้เอกสาร ควรจะมี รวมคำแนะนำการใช้เอกสาร และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะที่ใช้สื่อนั้น

2. แยกเล่มหรือรวมเล่ม ก็ได้ค่ะ ดูให้เหมาะสมสะดวกต่อกรรมการ

3. ชื่อเก่าดีแล้วให้เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าใช้ชื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นกลาง ๆ ไม่ได้สื่อว่าเน้นกิจกรรม

4. รายงานควรระบุเทคนิคที่ใช้ด้วย

ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ขอถามต่อด้วยค่ะ

1. เมื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ(เป็นผู้ตรวจด้วยแต่ตรวจของคนอื่น) เค้าแนะนำว่า วิชาสังคมฯ ผู้ตรวจจะชอบเอกสารประกอบการเรียน

แต่ชุดการสอนจะยุ่งยาก มีขั้นตอนต่าง ๆ กรรมการไม่เข้าใจที่เราทำ ไม่ชอบ

2. เนื่องจากชุดการสอนที่ทำเป็นเอกสารทั้งหมด แต่มีกิจกรรมที่ใช้เทคนิคแบบร่วมมือ เช่น จิ๊กซอร์ ศูนย์การเรียน แข่งขันตอบปัญหา เน้นกิจกรรมกล่ม แต่ผู้ตรวจท่านบอกว่าที่ผลงานไม่ผ่านเพราะไม่ดี ท่านไม่ชอบ ก็ควรเปลี่ยนเพราะไม่งั้นคงได้ปรับปรุงแล้ว

3. เดิมปรึกษาอาจารย์ที่ม.นเรศวร ท่านแนะว่าให้ทำชุดการสอนค่ะ แต่หนูเป็นครูอยู่ที่นครสวรรค์ อาจารย์ที่นี่แนะให้เปลี่ยนทำเอกสารประกอบการสอน ตอนนี้เครียดมากค่ะ

ยังรอคอยความเมตตาอยู่ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณขวัญจิต 1. ก็เป็นความคิดเห็นของท่านหนึ่ง ความจริง ชื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก็เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน อยู่แล้ว เพียงแต่ระบุชื่อให้ชัด ตรงตามกิจกรรมที่ใช้ 2. ชุดการสอน ประกอบด้วยสื่อหลากหลายมากกว่า ชื่ออะไรก็น่าจะได้เพียงแต่ตรวจสอบให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ใช้ ถูกต้องตามหลักสูตร หลักวิชาการจัดการเรียนการสอน และใช้ได้จริงเชิงประจักษ์ 3. คนแนะนำก็มีสิทธิแนะนำ คนทำก็มีสิทธิเลือกทำตามที่เห็นชอบเหมาะสม แนะนำว่า ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตรงสาขา หลายคน แล้วเลือกวิธีที่ถนัด พอใจ

ขอบพระคุณอาจารย์วัฒนาอย่างสูงค่ะ

1. เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอน ต่างกันอย่างไรค่ะ

2. ถ้าส่งเอกสารประกอบการเรียน ก็จะส่งแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมค่ะ หรือเค้าเรียกว่าคู่มือการใช้เอกสารค่ะ

3. ถ้าเป็นเอกสารประกอบการเรียน หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้สอนนักเรียนใช่ไหมค่ะ แสดงว่าในแผนฯ ก็ไม่ต้องมีหนังสืออื่นๆ

จากสำนักพิมพ์อื่นๆ อีกเลยใช่ไหม๊ค่ะ

หนูขี้สงสัยมากไปหรือเปล่าค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

สวัสดีครับ อาจารย์วัฒนา

ผมขอสอบถามว่า คุณครูแนะแนว มีคนที่ทำเอกสารประกอบการสอนหรือเปล่าครับ

ผมหางานวิจัย 5 บท ไม่เห็นมีเลย (ทำตามวิธีการหาของอาจารย์ตามข้างบนแล้ว)

ก็ยังไม่มี คือว่าผมจะเอาไปอ้างอิง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ ในบทที่2ครับ

ช่วยรบกวนชี้แนะทางให้ด้วยครับ

ขอบพระคุณอาจารย์ครับ

ครูวราภรณ์

กำลังทำเอกสารประกอบการสอนแนะแนวเหมือนกันและกำลังหาไปอ้างอิงเหมือนกันค่ะ

ประสบปัญหาเดียวกันกับคุณศรายุทธเลยจะส่งวฐเดือนเมษานี้ค่ะงานยังไม่เสร็จเลย

1. สวัสดีค่ะอาจารย์ทำผลงานวิชาภาษาอังกฤษ ใช้สื่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เน้นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด

2. ใช้ชื่อนวัตกรรมศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดี

3. รายงาน 5 บท ใช้ชื่อการใช้ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในบทที่2 ต้องรายงานชุดการสอนหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณขวัญจิต 1. เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการสอน ต่างกันอย่างไรค่ะ :  กรุณาอ่านคำตอบข้างต้น

2. ถ้าส่งเอกสารประกอบการเรียน ก็จะส่งแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมค่ะ หรือเค้าเรียกว่าคู่มือการใช้เอกสารค่ะ : แล้วแต่วัตถุประสงค์ ส่งได้ทั้งคู่

3. ถ้าเป็นเอกสารประกอบการเรียน หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้สอนนักเรียนใช่ไหมค่ะ แสดงว่าในแผนฯ ก็ไม่ต้องมีหนังสืออื่นๆ จากสำนักพิมพ์อื่นๆ อีกเลยใช่ไหม๊ค่ะ   : ควรใช้สื่อหลากหลาย สื่อที่ครูสร้างเองด้วย เรียบเรียงใหม่ ให้เหมาะกับนักเรียน

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณศรายุทธ และคุณครูวราภรณ์

 

ดิฉันอ่านผลงานทางวิชาการของคนที่ทำเกี่ยวกับการแนะแนว การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เห็นเขาหาได้ หลายเรื่องนะคะ ลองอ่านคำตอบก่อนหน้านี้ งานวิจัยไม่ต้องชื่อเรื่อง ระดับชั้นตรงกัน วิชาตรงกัน....ก็ใช้ได้ จะทำให้หาได้ง่ายขึ้นค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณ nureezan

1. สวัสดีค่ะอาจารย์ทำผลงานวิชาภาษาอังกฤษ ใช้สื่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เน้นกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด

2. ใช้ชื่อนวัตกรรมศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดี : น่าจะเป็นชุดการสอน ใช้สื่อหลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ multimedia, e-learning, VCDเพื่อฝึกการพูด การฟัง

3. รายงาน 5 บท ใช้ชื่อการใช้ศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในบทที่2 ต้องรายงานชุดการสอนหรือไม่ ขอบคุณค่ะ : ศูนย์การเรียนก็จัดเป็นชุดการเรียนการสอน ประเภทหนึ่ง ควรศึกษาและเรียบเรียงไว้ในบทที่ 2 ด้วย

อาจารย์คะหนูจะส่งผลงาน มีนา 53 นี้ ทำเป็นเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกปฏิบัติขลุ่ยสากล มี 4 เล่ม

ตอนนี้ทำนวัตกรรมและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้ว ทดลองใช้แล้ว เขียนรายงาน 5 บทแล้ว มีแผนการสอนในส่วนที่จะใช้นวัตกรรมจำนวน 11 ชั่วโมง อยากทราบว่า

1. แผนการสอนจะใส่ไว้ใน คู่มือการใช้ หรือในภาคผนวก 5 บท คะ และต้องมีบันทึกหลังสอนด้วยหรือเปล่า

2. ผลงานที่จะต้องส่งมี นวัตกรรม รายงานการใช้ ( 5 บท) และ คู่มือการใช้ จำนวน 4 ชุดใช่หรือไม่คะ

ขอขอบคุณอาจารย์ ที่ให้ความกระจ่างนะคะ จากแรงบุญที่ท่านได้ทำและมีจิตอันเป็นกุศล ขอจงส่งผลให้ท่านสุขภาพแข็งแรง และสมปราถนาทุกประการนะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณนิดหน่อบ

1. แผนการสอนควรเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการใช้ คู่มือการใช้ คือคำแนะนำการใช้เอกสารประกอบการเรียน แผนการสอนเป็นคำแนะนำสำหรับครู อาจเพิ่มคำแนะนำสำหรับนักเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่คิดว่าจะช่วยให้ผู้นำเอกสารประกอบการเรียนไปใช้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่นแผนหลักทั้งรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับเด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เก่ง/ อ่อน 2. ส่งเอกสารทุกเล่ม 4 ชุดค่ะ

 

ขอบพระคุณที่อวยพรนะคะ ป่วยมา สองเดือนแล้ว ต่อไปนี้คงจะหายดี

 

 

ขอบคุณมากนะคะ ขอให้หายเร็วๆ นะคะ

สวัสดีครับ อาจารย์

อยากทำเอกสารประกอบการสอน วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป. 4 เรื่อง นาฏยศัพท์ ภาษาท่ารำ ฯลฯ คำถามคือ อยากทราบว่า ถ้าเป็นเอกสารประกอบการสอน (ครูเป็นผู้ใช้) เวลานำไปเขียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้ จะต้องเขียนอย่างไร แล้วใช้เอกสารประกอบการสอนในขั้นตอนไหน ยังไม่เข้าใจ ขอความเมตตาจากอาจารย์ด้วย ช่วยยกตัวอย่าง พอให้เข้าใจด้วยครับ กราบขอบพระคุณ

สวัสดีค่ะคุณครู

อยากทราบว่าเอกสารประกอบการสอน จำเป็นต้องใช้ภาษาทางวิชาการตลอดทั้งเล่มหรือไม่คะ ที่กำลังทำอยู่ไม่แน่ใจ เพราะหนูใช้การ์ตูนเป็นตัวเดินเรื่องด้วยในบางส่วน

เรียนอาจารย์วัฒนา

ทำแบบฝึกวิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) ม.4 เยียวยาครับ ขอเรียนถาม

1.ตอนที่ผมทำผมใช้หลักสูตรเก่าปี44 ตอนนี้ผมจะส่งอีกครั้งหลังจากสอบผ่านเยียวยาแล้ว กำหนดส่งภายใน ธค.53

ผมควรใช้หลักสูตรปี51 หรือปี44 ครับ (ตอนนี้ที่ร.ร.ผมใช้หลักสูตรปี51)

2.ส่งนวัตกรรมแบบฝึก และส่งคู่มือการใช้ ในคู่มือมีแผนการสอน ในส่วนนี้ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่ครับ หรือว่าต้องส่งแผนการสอนอีกเล่มครับ

ขอบพระคุณครับ

เรียนอาจารย์วัฒนา ดิฉันต้องการทราบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 5 ว่าเราประเมินผลก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานเกษตร ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของใครนั้น จะใช้ผลความสอดคล้องงานวิจัยในวิชาน หรือในบทเรียนสำเร็จรูปได้หรือไม่ ต้องการค้นงานวิจัยในเรื่องนี้จะค้นหาได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ

เรียนอาจารย์วัฒนา ดิฉันต้องการทราบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 5 ว่าเราประเมินผลก่อน และหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานเกษตร ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของใครนั้น จะใช้ผลความสอดคล้องงานวิจัยในวิชาอื่น หรือในบทเรียนสำเร็จรูปได้หรือไม่ ต้องการค้นงานวิจัยในเรื่องนี้จะค้นหาได้หรือไม่เพราะพยามค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลแล้ว แต่ไม่สำเร็จ ขอบคุณค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณนงนุช

ลองสืบค้นทาง internet

ใช้คำค้นหลาย ๆ คำ เช่นเนื้อหา ผลการสอนงานเกษตร การจัดการเรียนรู้งานเกษคร ขั้น ... การพัฒนาทักษะเกษตร สื่อการเรียนรู้ทางเกษตร การจัดการเรียนรู้งานเกษตร การจัดการเรียนการสอนงานเกษตร

ทางด้านสื่อ เช่น ชุดฝึกทักษะเกษร เอกสารประกอบการเรียนงานเกษตร ชุดการเรียนรู้.... หนังสือประกอบการเรียน...

ลองอ่านคำตอบที่ 9-13 ข้างต้น นะคะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียนคุณ อาทิตย์

อยากทำเอกสารประกอบการสอน วิชา นาฏศิลป์ ชั้น ป. 4 เรื่อง นาฏยศัพท์ ภาษาท่ารำ ฯลฯ คำถามคือ อยากทราบว่า ถ้าเป็นเอกสารประกอบการสอน (ครูเป็นผู้ใช้) เวลานำไปเขียนลงในแผนการจัดการเรียนรู้ จะต้องเขียนอย่างไร แล้วใช้เอกสารประกอบการสอนในขั้นตอนไหน ยังไม่เข้าใจ ขอความเมตตาจากอาจารย์ด้วย ช่วยยกตัวอย่าง พอให้เข้าใจด้วยครับ กราบขอบพระคุณ

วิชาของคุณเป็นการปฏฺบัติ การใช้เอกสารประกอลการสอน ไม่ควรใช้เหมือนรายวิชาให้ความร้ความจำอื่น ๆ เช่น นักเรียนอ่านเอกสาร แล้วตอบคำถาม

เอกสารอาจทำได้หลายลักษณะไม่ใช่ให้ความรู้ตามเนื้อหาที่ต้องการสอนอย่างเดียว อารเป็นการปูพื้นฐาน เล่าที่มา ความสำคัญ ประวัติ ประโยชน์

ยกตัวอย่าง ท่ารำหลากหลาย ให้ดูภาพของจริง การประยุกต์ท่ารำ นำไปใช้โอกาสต่าง ๆ

การเปรียบเทียบ

การประเมิน เกณฑ์

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติจึงไม่ได้ใช้เอกสารทั้งหมด ครูต้องจัดกิจกรรมเพิ่ม

เช่น -นักเรียนดูภาพการรำภาคต่าง ๆ โอกาสต่าง ๆ 

       -นักเรียนจัดกลุ่มท่ารำตามความเข้าใจ สนใจ ความพอใจ ให้เหตุผลที่จัดแบบนั้น

       -ครูสาธิต นักเรียนปฏฺบัติตาม

       -นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

       -นักเรียนประเมินกันเองตามแบบ

       -ครูประเมินนักเรียนเป็นกลุ่ม

       -ครูยกย่องให้กำลังใจ ให้คนเก่งสาธิต

       -ครูให้กำลังใจคนอ่อน แนะนำการแก้ไขข้อบกพร่องเป็นรายคน

       -นักเรียนออกแบบท่ารำเอง

       -นักเรียนนำเสนอท่ารำของตนเอง

       -ครู นักเรียนจัดแสดงในโอกาสสำคัญของโรงเรียน

จะเห็นว่า เอกสารประกอบการสอน ใช้เป็นส่วนหนึ่งในแผนเท่านั้น ค่ะ

 

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณครูแพร่ อยากทราบว่าเอกสารประกอบการสอน จำเป็นต้องใช้ภาษาทางวิชาการตลอดทั้งเล่มหรือไม่คะ ที่กำลังทำอยู่ไม่แน่ใจ เพราะหนูใช้การ์ตูนเป็นตัวเดินเรื่องด้วยในบางส่วน

เอกสารประกอบการสอน เป็นสื่อที่ครูนักเรียนใช้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ว่าจะต้องใช้ภาษาวิชาการหรือไม่ โดยพื้นฐานต้องใช้ภาษาวิชาการจึงจะเป็นผลงานทางวิชาการ แต่ในเนื้อหาของสื่ออาจไม่ใช่ภาษาวิชาการก็ได้ เช่น คำพูด การเล่าเรื่องใช้ภาษาถิ่น ภาษาการ์ตูน ภาษาวิชาการ หมายถึง สั้น ตรงไปตรงมา ไม่ใช้สำนวนแบบคำประพันธ์ ไม่ยอกย้อนซ่อนเงื่อนแบบนวนิยาย ที่สำคัญ มีอ้างอิงที่มา มีความถูกต้องตามรูปแบบ คำศัพท์ทางวิชาการ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณสุชาติ

ทำแบบฝึกวิชาดนตรีไทย(เพิ่มเติม) ม.4 เยียวยาครับ ขอเรียนถาม 1.ตอนที่ผมทำผมใช้หลักสูตรเก่าปี44 ตอนนี้ผมจะส่งอีกครั้งหลังจากสอบผ่านเยียวยาแล้ว กำหนดส่งภายใน ธค.53 ผมควรใช้หลักสูตรปี51 หรือปี44 ครับ (ตอนนี้ที่ร.ร.ผมใช้หลักสูตรปี51) 2.ส่งนวัตกรรมแบบฝึก และส่งคู่มือการใช้ ในคู่มือมีแผนการสอน ในส่วนนี้ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรหรือไม่ครับ หรือว่าต้องส่งแผนการสอนอีกเล่มครับ ถ้าปรับปรุงเล่มเก่าข้อมูลนักเรียนกลุ่มเดิมก็ใช้หลักสูตรเดิม 44

 ไม่ทราบว่าวิเคระห์หลักสูตรกินความแค่ไหน ปกติการทำแผนการสอน ต้องศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรอยู่แล้วเพื่อให้รู้มาตรฐานการเรียนรู้มากำหนดจุดประสงค์ รู้สาระการเรียนรู้มาทำเนื้อหาที่จะสอน เพื่อเขียนคำอธิบายรายวิชา ตามความหมายนี้ก็ควรมีค่ะ ควรส่งแผนการสอนเฉพาะเนื้อหาที่นำมาทำผลงานทางวิชาการ อาจจัดรวมเล่มเดียวกับคู่มือครูเพื่อแนะนำครูอื่นให้สอนตาม

 

 

อย่ากได้ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ว่าด้วยวิชาการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมาศึกษาพอจะมีแนะนำบ้างไหมค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณปภัสสรา

คิดว่าจะหางานที่เป็นทั้งเอกสารประกอบการสอน และการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ได้ยาก

เพราะเอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อกการสอน

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยหาข้อมูลคำตอบ แบบผู้วิจัยทำร่วมกัน หรือผู้วิจัยทำกับชุมชน

หรือจะใช้แบบนักเรียนมีส่วนร่วมกับครู ทำสื่อ ก็น่าสนใจนะคะ

มีตัวอย่างงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม

http://www.vcharkarn.com/vblog/41625

http://library.hsri.or.th/abs/res/hs0946t.doc

http://gotoknow.org/blog/sutteboon/106281

http://www.phasuka.com/images/RES.pdf

ขอบคุณมากค่ะ

ขอเรียนถามค่ะ

อาจารย์ค่ะ จะเขียนบทความวิชาการ หัวข้อ กรอบคิดหรือการพัฒนามนุษย์ภายใต้การเปลียนผ่านของสังคมยุคโลกาภิวัตน์

จะเลือกประเด็นปัญหาในสังคมไทยเรื่องไหนดีค่ะ ที่นำมาวิเคราะห์แล้วได้แนวทางใหม่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ที่เหมาะสม

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณปภัสสรา เรื่องการจัดการศึกษา ซิคะ เช่น เรื่อง บทบาท ครู นักเรียน ควรเปลี่ยนไปอย่างไร หลักสูตร การให้ความรู้ จะเฉพาะทางมากขึ้น หรือพื้นฐาน เป็นกลาง ๆ สำหรับทุกคนมาก มาก เน้นอาชีพ ดีไหม หรือ คุณธรรม แบบสุด ๆ คุณคิด เชื่อ อะไร เขียนไปทางนั้น สุดลิ่มทิ่มประตู หาเหตุผล ข้อมูลมาอ้างให้น่าเชื่อภือ ว๊าว....คิดแล้วน่าสนุก ลงมือเลยค่ะ ส่งไปให้อ่านบ้าง

ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่กรุณาตอบ ดิฉันจะพยายามสืบค้นดูตามที่อาจารย์แนะนำ จะประสบความสำเร็จหรือไม่ จะรายงานให้อาจารย์ทราบภายหลัง

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ

ชุดการสอน....กับ....แผนการจัดการเรียนรู้เหมือนกันหรือป่าวค่ะ....และแตกต่างกันยังไงค่ะช่วยตอบหน่อยนะค๊ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

ชุดการสอน กับแผนการจัดการเรียนรู้ คล้ายกัน และต่างกันค่ะ คล้ายกัน คือ มีโครงสร้างเป็นแนวการสอน มีมาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ต่างกันคือ ชุดการสอนเน้นการใช้สื่อหลากหลาย ประกอบการสอน แสดงกิจกรรม บทบาท ของครู รายละเอียดของเนื้อหา สื่อ เป็นคู่มือครู ใช้สอนนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการออกแบบการจัดการเรียนการสอน เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน อาจ มีสื่อประกอบ มีเครื่องมือวัดผล เนื้อหา สื่ออาจแยกเล่มออกไป มีองค์ประกอบ โครงสร้างชัดเจน

ดิฉันอยากจะถามอาจารย์วัฒนาคะ คือดิฉันสอนวิชาเพิ่มเติมสังคมเมื่อปีการศึกษา 2552 เริ่มทำนวัตกรรมมาเรื่อย ๆ แล้วนำมาใช้ทดลองจริงกับนักเรียนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นการคาบเกี่ยวระหว่างหลักสูตรปี 44 และ หลักสูตรปี51

รหัสวิชาปี44 เป็น ส41207 พอเป็นหลักสูตร51 รหัส ส30201 ซึ่งได้สอบถามหัวหน้าหลักสูตรแล้ว ยังไม่ได้รับความกระจ่างในการจะนำมาเขียนรายงานการใช้ใน5บท ดิฉันจึงขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครูชุติมา

ดิฉันของถามเพิ่มเติมที่ 75 นะคะ คำถามที่ 1 ดิฉันเริ่มสอนวิชาเพิ่มเติมสังคม ม.4 ในเทอมที่ 1ปีการศึกษา52 คะ แล้วเริ่มทำนวัตกรรมขึ้นมาให้ผู้เชียวชาญตรวจแก้มาเรียบร้อย แล้วนำมาใช้ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2553 คะ ปัญหามีอยู่ว่า การเขียนรายงาน 5-10 หน้า ดิฉันเข้าใจว่าใช้เทอม 1/53 ใช่ไหมคะ

คำถามที่ 2 ในการวิเคราะห์หลักสูตรครั้งแรก ดิฉันใช้ของหลักสูตรการศึกษาปี44 พอปีการศึกษา 2553 กระทรวงให้ใช้หลักสูตรแกนกลางปี 51 ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าจะเขียนรายงาน5บท จะเริ่มจากปีการศึกษา2552 ถึง 2553 แล้วใช้หลักสูตรปี44เดิม หรือ จะใช้หลักสูตรใหม่ปี 51 ซึ่งถามผู้รู้บางท่านก็บอกว่าให้ใช้ของใหม่เลย จะดูทันสมัยดี บางท่านก็บอกว่าถ้าใช้ของใหม่จะส่งได้ในปีการศึกษา 2554 จะครบ 2 ปีของหลักสูตรแกนกลางปี51 ซึ่งคาบเกี่ยวหลักสูตรปี44และปี51 ดิฉันไม่ทราบจะเขียนอย่างไรถึงจะถูกต้อง ดิฉันขอรับการประเมินวิทยาฐานะ คศ.3 เกณฑ์ใหม่นี้ ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมผลงานทำรายงาน 5 บทอยู่ ถ้าทันจะส่งในเทอมหน้านี้ (2/53) ดิฉันขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง อ.ชุติมา

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน อ. ชุติมา ตอบรวม 2 คำถามเลยนะคะ นวัตกรรมสร้าง ภาคเรียนที่ 1/52 ที่นำมาใชั ภาคเรียนที่ 1/53 เขียนรายงาน ทั้ง 1/52 และ 1/53 รายงานการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 1/52 รายงานผลการพัฒนา 1/53 แต่การนำไปใช้ 1/53 ที่มีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องรายงานการปรับปรุงนวัตกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ เช่น อธิบายว่า ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด แทนที่จะให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามหลักสูตรเดิม นิดหน่อยไม่ยากค่ะ ตัวรายงานอาจจะเขียนยาวพาดพิงกว่านี้ก็ได้ เช่นบอกที่มาของปัญหา การสอนเนื้อหานี้ตั้งแต่ปี 2550 ว่ามาตรฐานการเรียนรู้ใด เนื้อหาใดมีปัญหา นักเรียนไม่เข้าใจ- ยาก- ไม่มีสื่อ จึงจำเป็นต้องทำนวัตกรรม ส่วนนี้เรียนว่า เป็นข้อมูลจากการวิจัยนำการพัฒนา ขอให้ประสบความสำเร็จเร็วไวนะคะ

 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

อาจารย์ค่ะปํญหาของหนูอาจจะธรรมดาสำหรับคนอื่นแต่หนูอยากจะเรียนอาจารย์ดังนี้ค่ะ

หนูจะทำคศ3เกณฑ์ใหม่ฟังพี่ๆ บอกหลายกระแสอาจารย์ช่วยสรุปเกณฑ์ใหม่ให้ทราบจะได้ไหมค่ะ

ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บงานบ้างแล้วแต่ไม่แน่ใจทิศทางกราบขอบคุณนะค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณ kan

การทำผลงานทางวิชาการ เป็นการแสดงความรู้ความสามารถระดับสูงของครูผู้สอน เป็น  ครู ดี   สอน เก่ง และเป็นนักวิชาการ

สอนเก่ง  คือ สอนได้ผล นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตร สอนอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร มีข้อมูลหลักฐานแสดงได้

นักวิชาการ    คือผู้ที่ทำงาน การศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ เขียน เรียบเรียง

 

ที่ต้องการให้ครูเป็นนักวิชาการ   เพื่อพัฒนาการศึกษา ทำให้ครูพัฒนาตนเอง มีความรู้ สะสมความรู้ความสามารถ มีผลงานดีเด่น และเผยแพร่ผลงานนั้นให้คนอื่นนำไปใช้ ต่อยอดความรู้  ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม

 

ครูที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพเป็นครูระดับสูง จึงต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาการสอน หมั่นสะสมความรู้ความสามรถทางวิชาการ เช่นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้มาใช้สอนนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำผลไปใช้พัฒนานักเรียนและเผยแพร่ให้คนอื่นนำไปใช้-ต่อยอด

ผลการพัฒนาทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีการเรียนการสอน งานวิจัย รูปแบบ กลยุทธ์การสอน >>> เอกสารผลงานทางวิชาการ

ลองปรึกษารุ่นพี่ ๆ และหาตัวอย่างผลงานดูนะคะ

 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะค่ะ

คือ หนูอยากทราบว่า งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ มีเรื่องเกี่ยวกับ "เอกสารประกอบการเรียน" หรือเปล่าคะ?

คือเป็น เรื่องเกี่ยวกับ "เอกสารประกอบการเรียน" เช่น ความหมาย ความสำคัญ คุณค่า บทสรุป อะไรประมาณนี้น่ะค่ะ

หนูพยายามหาแล้ว.. หาไม่ได้เลยค่ะ

มีแต่ เอกสารประกอบการเรียน วิชา... ฯลฯ

ช่วยทีนะคะ

ขอบคุณค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณอลิศ

ความรู้เกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน /เอกสารประกอบการเรียนการสอน

หาความรู้ได้จาก อินเตอร์เน็ต หนังสือตำราเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน

เช่น

http://www.ayutthaya2.org/km/?name=research&file=readresearch&id=23

http://gotoknow.org/ask/wattana44/10173

ตัวอย่าง งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ก็มี แต่อาจจะมีน้อยถ้า ใช้คำค้นหา ว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอน แต่จะมีมากกว่าถ้าระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารประเภทใด เช่น แบบฝึก ชุดฝึก ชุดการสอน แผนการสอน บทเรียน ชุดการเรียน ชุดเสริมประสบการณ์ คู่มือครู คู่มือการเรียนรู้.... หรือชื่อ อื่น ๆ ที่ครู หรือนักเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ดูคำตอบที่ 67

สวัสดีค่ะ

เรียน อาจารย์ ที่เคารพ

หนูมีปัญหาสงสัยค่ะ สอบเยียวยา อีเทรนนิ่ง วันที่ 9-10 มกราคม 2553 ไม่เข้าใจค่ะ ว่าจะใช้ ข้อมูลนักเรียน

ที่จะทำวิจัยส่ง ควรใช้ปีการศึกษาใด ภาคเรียนไหนบ้างคะ ช่วยหนูหน่อยนะค กราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

สวัดดีครับ

กระผมอยากทราบว่าชุดการสอนกับสื่อการสอนแตกต่างกันอย่างไรครับ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณนภาภรณ์ ลองหาข้อสอบดูแล้วไม่เห็นคำถามข้อนี้ กรุณาส่งให้ดูด้วยนะคะ ปกติการทำวิจัยในชั้นเรียนของคุณครู ควรเป็นการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ก็เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนั่นแหละค่ะ นักเรียนกี่คน กี่ภาคเรียน ก็ขึ้นอยู่กับปัญหา เล็กใหญ่แค่ไหน เคยมีคนทำวิจัย ของนักเรียนคนเดียว ใช้เวลาสอน อาทิตย์เดียว รายงานหน้าเดียว ก็ยังได้ ส่วนการทำผลงานทางวิชาการก็เป็นอีกเรื่อง เพราะมีเกณฑ์ ความถูกต้อง มีคุณภาพ มีประโยชน์ ก็ต้องยากหน่อย

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณแอสมาดี

ชุดการสอนกับสื่อการสอนแตกต่างกันอย่างไร

ชุดการสอน ถือว่าเป็นสื่อการสอน ครูใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน มีรายละเอียดการวางแผนการสอน เช่น มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อ(เช่น ใบงานใบความรู้ แบบฝึก ป้าย แผ่นพับ วีดิโอ) การวัดและประเมินผล   

ชุดการสอน เน้นที่ มีสื่อหลากหลาย 

ชุดการสอน คล้ายกับ แผนการสอน + สื่อการเรียนการสอน


เรียน อาจารย์วัฒนา ที่เคารพ

หนูต้องขอโทษที่ตั้งคำถามแบบงงๆ ค่ะ คือหนูจะส่งผลงานทางวิชาการ หนูเป็นรุ่นที่ 2 (เยียวยา) ส่ง 9 ม.ค.54

การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม หาแบบนี้ถูกไหมคะ

หากับนักเรียนรายบุคคล ใช้ 3 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ป.1

หากับนักเรียนกลุ่มเล้ก ใช้ 9 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ป.1

หากับนักเรียนภาคสนาม ใช้ 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 ป.1

ทดลองใช้จริง กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

หนูสอบ อีเทรนนิ่ง ผ่าน วันที่ 9 มกราคม 2553 ต้องใช้ผลงานย้อนหลัง ตามที่มีรายละเอียดข้างบนค่ะ หรือ

ว่าทดลอง ใช้จริง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 คะ สรุปแล้ว การใช้ทดลองจริง ต้องปีการศึกษาใด

2552 หรือ 2553 หนูหาคำตอบไม่ได้ค่ะ กราบของพระคุณล่วงหน้านะคะ

นภาภรณ์

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณนภาภรณ์

เรื่องการทดลอง และการใช้นวัตกรรม ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการสอบ จึงทดลองจริง ภาคเรียนที่ 2/2552 หรือ 2/2553 ไหนก็ได้

ไม่ควรจะภาคเรียนที่ 2/2553 เพราะจะช้าไป

เรียน อาจารย์วัฒนา ที่เคารพ

ขอบพระคุณมากๆ เลยนะคะ หนูเข้าใจแล้วค่ะ

เรียนถามอาจารย์ค่ะ  อยากสืบค้นงานเกี่ยวกับ "เอกสารประกอบการเรียน" จากต่างประเทศค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าใช้คำสืบค้นว่าอย่างไรดี  ขอบพระคุณค่ะ

เรียนอาจารย์วัฒนา ที่เคารพค่ะ หนูเป็นครูใหม่ ที่ยังถือว่ามีประสบการณ์น้อย กำลังจะทำ คศ.สามส่งค่ะ หนูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดว่าจะทำผลงานเรื่องที่เกี่ยวกับบริบทท้องถิ่นน่ะค่ะ แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำผลงานเป็นชุดการสอน แบบฝึกทักษะ หรือบทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ รู้แต่ว่า ตอนนี้มีบทเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ ไทย มีการถ่ายทำเป็นสารคดีที่มีบทพากษ์เป็นภาษาอังกฤษ ไทย นักเรียนสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เนต หนูขอคำแนะนำอาจารย์ด้วยนะคะ ว่าหนูจะเอาชื่อเรื่องอะไรดี และต้องมีวิธีการดำเนินการให้สำเร็จ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข ได้อย่างไร ขอความกรุณาแนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณอยางสูงค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณวีรปริยา

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น น่าจะทำระดับม. 3 เป็นชุดการเรียนรู้ ที่มีการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ภาระงานเป็นโครงงาน เนื้อหาเป็นเรื่องภาษาอังกฤษ เรียนรู้เนื้อหา จากการทำโครงงาน มีการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ นำเสนอ สรุปให้ลงว่าได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่ น สำรวจชุมชน สถานที่ท่องเทียว อาชีพท้องถิ่น บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ทำคำแนะนำเรื่องการออกกำลังการ การใช้ห้องนำ้ การใช้ห้องสมุด เขียนสูตรการทำอาหาร การทำปุ๋ย ...ให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้จากโครงงาน

ผลงานทางวิชาการ คือ -สื่อชุดฝึกทักษะ/ หรือชุดการเรียนรู้ /ชุดการสอน พร้อมแผนการสอน

-รายงานการสอน รายงานการใช้สื่อ

โปรดพิจารณา นะคะ

เรียน อาจารย์วัฒนา

ดิฉันอยากจะขอเรียนถามว่า

1.เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กประถม ถ้าหากทำเป็น 3 เล่ม เพื่อสะดวกสำหรับเด็กประถมเล็ก การเขียนมาตรฐาน ตัวชี้วัดต่าง ๆ ควรใส่ให้ตรงกับเนื้อหาในเล่มนั้น ๆ เพียงอย่างเดียวใช่ไหม เช่นสาระที่ 3 มี 2มาตรฐาน

และ 4 ตัวชี้วัด ถ้าหากเล่ม1 ตรงกับมฐวที่ 1. และตัวชี้วัด ข้อ1 เราก็ใส่เฉพาะที่เกียวข้องใช่ไหมคะ

2. เอกสารประกอบการสอนเล่มของครูที่ใช้สอนสามารถทำรวมเป็นเล่มเดียว(เล่ม1-3) และใช้ มฐว และตัวชี้วัดทั้งหมด

ใช่หรือไม่คะ

3. ขอรบกวนอาจารย์ยกตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางค่ะ

สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้คำแนะนำแก่ครูที่มีความพยายามอยากเรียนรู้และขาดที่ปรึกษา

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณสุปาณี

1. เอกสารประกอบการเรียนควรแยกเล่มเพื่อสะดวกต่อการใช้ ตอนส่งเป็นผลงานทางวิชาการควรรวมเล่ม สะดวกต่อกรรมการ

แต่แยกก้ได้ ถ้ามีสาระสำคัญแยกเฉพาะเล่ม

มาตรฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์ ควรเขียนอธิบายในคู่มือการใช้ ตอนหน้า ก่อนเนื้อหา อธิบายภาพรวมทั้งหมดว่ามีกี่มฐ. กี่ตัวชี้วัด เล่มนี้เป็นเล่มที่เท่าไร มฐ. อะไร

2. จะรวมหรือแยกก็ได้

3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน หลักการคือเขียนแผนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อ คล้ายกับสื่ออื่น ๆ แต่ละแผนไม่ควรมีกิจกรรมเหมือนกัน ต่าง ๆไป ตามจุดประสงค์ สาระ

เช่นไม่ควร

1. อ่านเอกสาร

2. สรุป บันทึก

3. ทดสอบ

http://www.sahavicha.com/UserFiles/File/pan.doc

http://www.academictoyou.com/tanyarat/3/6.doc

http://new.srn.ac.th/UserFiles/File/plane.doc

http://61.19.202.130/sub_school/sic/au_50/plan_4.pdf

สวัสดีค่ะ

ดิฉันกำลังสร้างเอกสารประกอบการเรียนเรื่องมหาเวสสันครชาดกอยู่ ซึ่งได้จัดทำเป็นรายเล่ม มีทั้งหมด 13 เล่ม เล่มละ 2 ชั่วโมง อยากทราบว่าในเอกสารควรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และควรมีความหนาไม่เกินกี่หน้า ใช้ขนาดอักษรขนาด 18 จะได้มั้ย เอกสารนี้ใช้สอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และทำอย่างไรจึงจะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ให้มีความซ้ำซ้อน เช่น 1.อ่านเอกสาร 2.สรุปบันทึก 3. ทดสอบ จึงใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณ tiwawan

คำถาม

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องมหาเวสสันครชาดกอยู่ ซึ่งได้จัดทำเป็นรายเล่ม มีทั้งหมด 13 เล่ม เล่มละ 2 ชั่วโมง อยากทราบว่าในเอกสารควรมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และควรมีความหนาไม่เกินกี่หน้า ใช้ขนาดอักษรขนาด 18 จะได้มั้ยเอกสารนี้ใช้สอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และทำอย่างไรจึงจะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ให้มีความซ้ำซ้อน เช่น 1.อ่านเอกสาร 2.สรุปบันทึก 3. ทดสอบ ส่วนประกอบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้เอกสาร (เช่น เพื่อให้ความรู้ เพื่อเสริมความรู้ เพื่อฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะ )

 

ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการเรียนไม่แน่นอนตายตัว แต่ก็ต้องมีส่วนประกอบสำคัญของหนังสือ เช่น ปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา อ้างอิง

ลองคิดดูว่า นักเรียนควรรับรู้อะไร ควรเรียนรู้อะไร อะไรจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด

องค์ประกอบรูปแบบหนึ่ง คือ บทเรียนแบบหน่วย ดูตัวอย่างเอกสารการเรียนของมธส.

เช่น มี

-ชื่อเรื่อง

-จุดประสงค์การเรียนรู้

-แนวคิด/สาระสำคัญ ของเรื่อง

-กิจกรรมการศึกษา

-กิจกรรมการวัดผลประเมินผล

-กิจกรรมเสนอแนะ/เพิ่มเติม

-เนื้อหา

ความหนา /จำนวนหน้า กำหนดให้เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา

ขนาดตัวอักษร มาตรฐาน 16

กิจกรรมการเรียนการสอน ควรกำหนดหลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านความรู้สึก แต่ละด้านก็จะมีวิธี /กิจกรรม-ขั้นตอนที่แตกต่างกัน    ...เด็กโตควรได้ทำกิจกรรม วิเคราะห์บทบาท เหตุ ผล  อภิปราย เปรียบเทียบ ศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม  ทำกิจกรรมศึกษาวิจัย  บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น โต้วาที ละคร โครงงานเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

ถ้าแค่กิจกรรม : อ่าน บันทึก ทดสอบ ก็ได้แต่เนื้อหา ไม่สนุกด้วย...

ควรให้นักเรียนอ่านนอกเวลา ในเวลาเป็นกิจกรรม ซักถาม อภิปราย ฯลฯ

ประเมิน ความรู้ การแสดงออก การมีส่วนร่วม การคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์

ลองดูนะคะ

 

 

นางวันวิสาข์ แสงมณี

เรียน อ.วัฒนา

ดิฉันเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกGoto Know.org ได้อ่านกระทู้ถาม-ตอบของอาจารย์แล้วได้รับความรู้มากเลยค่ะและรู้สึกชื่นชมอาจารย์ที่คอยตอบคำถามทุกคนที่มีปัญหาสมเป็นครูจริงๆค่ะ ดิฉันก็เป็นอีกรายที่มีปัญหาอยากรบกวนอาจารย์ช่วยเป็นครูให้ด้วยค่ะ

คือดิฉันกำลังจะทำผลงานวิชาการบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและตั้งใจจะทำเกี่ยวกับคู่มือการใช้ห้องสมุดหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษากศน. และประชาชน ตอนนี้มีหัวข้ออยู่ในใจว่า "เอกสารประกอบการเรียนรู้ทักษะการศึกษา ค้นคว้าห้องสมุด" แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าเวลาส่งผลงานดิฉันต้องทำรายงานการใช้เอกสารเป็นงานวิจัย 5 บทด้วยใช่ใหม เท่าที่ดิฉันศึกษาผลงานวิชาการจากเน็ตเห็นหัวข้อว่า"การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ......." หมายความว่าเขาทำเอกสารขึ้นมา1เล่มแล้วนำไปใช้กับเด็กแล้วนำเอกสารนั้นกลับมาปรับปรุงใหม่ใช่ไหมคะ แล้วถ้าดิฉันทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ทักษะการศึกษา ค้นคว้าห้องสมุด" รูปแบบเอกสารก็ใช้รูปแบบทั่วไปที่พบจากเน็ตได้เลยไหมคะ รบกวนอาจารย์ให้คำแนะนำสมาชิกใหม่คนนี้ด้วยคะขอบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

วันวิสาข์

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

เรียน คุณวันวิสาข์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ จะทำผลงานทางวิชาการเป็นเอกสารประกอบการเรียนรู้ ...ควรออกแบบให้ชัดเจนว่าจะใช้อย่างไร นักเรียนอ่านเองหรือครูใช้สอนด้วย เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัด ควรเป็นเอกสารทั้งครูและนักเรียนใช้ เช่นมีเนื้อหา มีแบบฝึกหัด มีกิจกรรมให้ปฏิบัติ มีสถานะการณ์ใหเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผล ทำแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ จะได้แสดงจุดประสงค์ หัวข้อเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน เวลา สื่อที่ใช้ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่สัมพันธ์กัน มีการทดลองใช้ สอน แล้ว หาประสิทธิภาพ ปรับปรุงสื่อ ทดลองใหม่ จนผลการประเมินสูง พอใจ เขียนรายงาน ผลการผลิต การทดลองใช้เอกสาร และผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามแบบรายงานวิจัย 5 บท ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐาน เป็นสากล ใครอ่านก็เข้าใจ (มีเอกสาร "การเขียนรายงานทางวิชาการ 5 บท" วางขาย หรือ ดาวน์โหลดได้) ส่งเป็นผลงานทางวิชาการ ทั้ง 3 ส่วน คือ เอกสาร-แผนการจัดการเรียนรู้ -รายงาน หรือ 2 ส่วน คือ เอกสาร - รายงาน มีแผนการจัดการเรียนรู้แนบท้ายเอกสาร ในภาคผนวก

หาตัวอย่างดู ไม่ยากค่ะ

ขอให้สำเร็จนะคะ