ขอข้อมูลเพื่อการทำวิจัย

ป้อม
มีเรื่องรบกวนหน่อยค่ะ คือ - จะขอข้อมูลว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ประกอบอาชีพอะไรบ้าง คิดเป็นร้อยละ หรือจำนวนคน ในแต่ละอาชีพ - ในอำเภอทุ่งสง มีสถานที่ในผลิตปุ๋ยชีวภาพที่ไหนบ้าง ขอบคุณค่ะ
คำตอบ