เรียนถามเรื่องคณะแพทย์ที่พะเยา

รศ.ดร. ร้อยเอก นพ.ชยันตร์ธร ปทุมานนท์
กระผมเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์เชียงใหม่ จบปริญญาเอกสาขาระบาดวิทยาคลินิก ปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาระบาดวิทยาคลินิก มีนักศึกษาในกำกับ 16 คน ขณะนี้อายุ 55 ปี รับบำนาญแล้ว และเป็นพนักงานของรัฐด้วย (ออกนอกระบบ) กระผมสนใจจะสมัครเป็นอาจารย์คณะแพทย์ที่พะเยา เพราะอยากใช้ชีวิตตอนแก่อยู่ในจังหวัดที่เงียบๆ จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ ชยันตร์ธร
คำตอบ