เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

ขนิษฐา วีระพัฒนพรรณ
เรียนอาจารย์อุมาพร ขอสอบถามอาจารย์ว่าตอนนี้กำลังทำแลปได้ทำการวิเคราะห์ค่า CODโดยใช้เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงน้ำที่นำมาวิเคราะห์เป็นน้ำเสียจากโรงงานค่ะเมื่อเก็บตัวอย่างมาก็ได้ทำการกรองตัวอย่างก่อนทำการวิเคราะห์เนื่องจากมีตะกอนค่อนข้างมาก(เศษของเสียต่างๆ)แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการต่อไปแต่มีข้อสงสัยว่าถ้าเรามีการกรองตัวอย่างก่อนวิเคราะห์ค่าCODจะมีความผิดพลาดหรือไม่อย่างไรค่ะเพราะเพื่อบอกว่าการวิเคราะห์ไม่ควรกรองควรปล่อยให้ตกตะกอนเองเพราะจะได้ผลที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าไม่กรองแล้วรอตกตะกอนจะใช้เวลานานและที่สำคัญเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสารที่อยู่เหนือตะกอนนั้นเป็นเนื้อเดียวกันเพราะทฤษฏีของBeer-Lambergบอกว่าสารต้องเป็นเนื้อเดียวกันค่ะต้องขอให้อาจารย์ช่วงอธิบายให้ด้วยค่ะเพราะตอนนี้งงและสับสนกับหลากหลายความคิดเห็น ขอขอบพระคุณอย่างสูง ขนิษฐา
คำตอบ