บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) le-t-com-li-g(performance levels-trends-comparisons-linkages-gaps)