บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) HR-LLB-TU-2556-TPC-ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย