บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) HR-LLB-TU-2556-TPC-กรณีศึกษาน้องนิคนิวัฒน์จันทร์คำ