บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) 179 คาบเวลาพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะชีวิต