บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ​เทคนิคที่ 1 การแก้ปัญหาทางภาษาศาสตร์ (Linguistic problem-solving)