บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ๓ ส โมเดล : ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอย่างสนุก สุข และสร้างสรรค์