บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ไม่มีงานใดต่ำ ถ้าทำบนที่สูง