บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน