บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ในอนุสัญญาเกียวโต (ฉบับแก้ไข) (The Revised Kyoto Convention) Appendix I Specific Annex EChapterI Customs Transit