บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ใช้จุดเด่นของประเทศเพื่อดึงดูดความสนใจ