บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโซนกรุงธนใต้