บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักในครัวเรือน บ้านป่าตาลประชาสันติ