บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียนโรงเรียนดี ประจำตำบล