บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่สู่ครูมืออาชีพ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กลุ่มโซนกรุงธนใต้ (1)