บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แรงงานข้ามชาติยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย