บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงชั้นม.5