บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร