บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แบบประเมินพัฒนาการด้านความคิดเชิงบริหาร(EF)