บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แนวคิดตัวแบบระดับการมีส่วนร่วม