บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง