บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เอื้อประโยชน์ (Advantage)