บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เศรษฐกิจพอเพียง กับน้ำมันหมูที่เพียงพอ