บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เศรษฐกิจของความไว้เนื้อเชื่อใจ