บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เรื่องควรพิจารณาทุกขณะ หรือ ทุกวัน