บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เรียนอย่างชัดเจนในเป้าหมาย และประจักษ์ผล