บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เพ่ือสร้างความประทับใจแรกพบ