บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เที่ยวตำบลนาท่อม พื้นที่ 3 ดี