บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เงาะนอกฤดูโดยใช้เกษตรอินทรีย์50%