บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เครื่องมือที่ใช้ในการชี้แนะ