บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เข้าใจถึงมูลเหตุที่นำไปสู่ความขัดแย้ง