บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) เกณฑ์ในการตัดสินว่าสมควรจะมีรถไฟความเร็วสูงหรือไม่