บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อินเดียผลิตหม่อนไหม อันดับ 2 โลก ได้ด้วยพลังสตรีส่วนใหญ่ของประเทศ