บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อัตราส่วนทางการเงิน (ratio analysis)