บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ออกแบบและวางแผน (Design and Planning)