บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อบรมครูภาษาอังกฤษของอักษรเจริญทัศน์ที่จังหวัดหนองคาย