บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) องค์ประกอบของการเรียนการสอน