บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย